(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
O św. Janie Nepomucenie z Chochołowa do Any! Zagadka błędu...
Lech
2004-01-15 12:10:24 UTC
U¿ytkownik "any" <***@tego.nie.ma.interia.pl> napisa³ w
wiadomo¶ci news:bu3383$gof$***@atlantis.news.tpi.pl...
[ciach]
postaraj siê to rozpracowaæ, dotrzeæ do autorów b³êdnych publikacji
i sprostowaæ...
Ju¿ napisa³em do Tomka "Nepomuka" w tej sprawie.
Ja te¿. Oto fragment mojej korepondencji z Tomkiem, który cytujê za jego
zgod±:

"Co do Chocho³owa, to nie pamietam, sk±d mia³em informacjê o zwróceniu Jana
ty³em do Witowa. By³ to chyba jaki¶ przewodnik. We wtorek otrzyma³em korektê
tej wiadomo¶ci pochodz±c± od "miejscowego", wiêc uwierzy³em jej i nanios³em
poprawkê."

Jak widzisz Tomek te¿ nie pamiêta sk±d konkretnie zaczerpn±³ takie dane. Ja
równie¿ nie pamietam konkretów, jedynie - jak wcze¶niej poda³em - z jakiej¶
publikacji na temat Podhala, nie wykluczone, ¿e z przewodnika. I to by siê
zgadza³o.

Poniewa¿ jeste¶ owym "miejscowym" - postaraj siê dotrzeæ do Œród³a gdzie
tkwi b³±d. Je¶li kto¶ tego nie zrobi, to b³±d ten mog± powtarzaæ autorzy
kolejnych publikacji o Chocho³owie.

--
Pozdrawiam

Lech e-mail: rugala (ma) wp.pl
http://www.kspoz.prv.pl - strona Klubu Sudeckiego z Poznania
any
2004-01-15 15:27:52 UTC
Ponieważ jesteś owym "miejscowym" - postaraj się dotrzeć do źródła gdzie
tkwi błąd.
Nie Lechu, ponieważ Ty i Tomek jesteście jedynym, znanym mi źródłem bubla (a
wierz mi przejrzałem kiedyś stosy literatury na temat powstania
chochołowskiego), uważam że właśnie jeden z Was powinien spróbowac zetrzeć
"plamę na honorze".

Ja się tym nie zajmę, ponieważ, po pierwsze nie mam na to czasu (mam wiele
innych ciekawszych zajęć), po drugie nie mam ku temu chęci oraz nie mam
zamiłowania do grzebania w kiepskiej literaturze.

Jeśli ktoś tego nie zrobi, to błąd ten mogą powtarzać autorzy
kolejnych publikacji o Chochołowie.
A to tylko będzie świadczyło o nich.

pozdrawiam
any
Lech
2004-01-15 15:45:27 UTC
U¿ytkownik "any" <***@tego.nie.ma.interia.pl> napisa³ w
wiadomo¶ci news:bu6bhl$kgn$***@nemesis.news.tpi.pl...
[ciach...]
Nie Lechu, poniewa¿ Ty i Tomek jeste¶cie jedynym, znanym mi Œród³em bubla
(a wierz mi przejrza³em kiedy¶ stosy literatury na temat powstania
chocho³owskiego),
Zatem nie przejrza³e¶ wszystkich publikacji, gdzie jest o tym mowa i gdzie
autor napisa³ o Witowie. Dwie osoby niezale¿nie od siebie tak wyczyta³y w
literaturze, tak samo przedstawiono ten epizod zw programie TV, wiêc nie
powiniene¶ tego lekcewa¿yæ i "chowaæ g³owy w piasek".
Post by Lech
Je¶li kto¶ tego nie zrobi, to b³±d ten mog± powtarzaæ autorzy
kolejnych publikacji o Chocho³owie.
A to tylko bêdzie ¶wiadczy³o o nich.
Niekoniecznie. Je¿eli autor artyku³u powo³a siê na Œród³o w odno¶niku, w
którym to materiale ¿ród³owym w rzeczywisto¶ci jest b³±d - o czym mo¿e nie
wiedzieæ, to w jest w porz±dku zarówno wobec wydawcy jak i czytelnika.

--
Pozdrawiam

Lech e-mail: rugala (ma) wp.pl
http://www.kspoz.prv.pl - strona Klubu Sudeckiego z Poznania
any
2004-01-15 16:04:45 UTC
Zatem nie przejrzałeś wszystkich publikacji,
Lechu, napisałem wiele, a nie wszystkie - jest to różnica.
powinieneś tego lekceważyć i "chować głowy w piasek".
Moją opinie na ten temat już przedstawiłem - informacja jest łatwa do
zweryfikowania, figurka stoi, jak stała - przebieg powstania jest świetnie
udokumentowany. Powtórzenie błędu wystawia świadectwo autorowi.
Niekoniecznie. Jeżeli autor ...
Patrz wyżej. Proponuję EOT, w tej materii.

Acha i rozważ jeszcze sprawę tej zdrady, o której wcześniej pisałeś.

pozdrawiam
any
Lech
2004-01-15 16:33:16 UTC
Post by Lech
Zatem nie przejrza³e¶ wszystkich publikacji,
Lechu, napisa³em wiele, a nie wszystkie - jest to ró¿nica.
To nie sugeruj, ¿e tylko ja i Tomek pope³nili¶my b³±d. Nie rozumiesz, ¿e ja
nigdzie nie publikowa³em ¿adnych artyku³ów o rzeŒbie ¶w. Jana Nepomucena z
Chocho³owa, tylko twierdzê, ¿e tak o niej kto inny napisa³? Zreszt± w kliku
postach to do¶æ jasno podkre¶li³em. Czytaj±c jak±¶ publikacjê nie jestem
jasnowidzem, aby wiedzieæ, ¿e tam jest b³±d. W tej sytuacji kierowanie do
mnie propozycji w rodzaju: zetrzyj "plamê na honorze", jest po prostu
niepowa¿ne...

http://www.pttk.pl/forum/wiadomosc.php?id=7721

--
Pozdrawiam

Lech e-mail: rugala (ma) wp.pl
http://www.kspoz.prv.pl - strona Klubu Sudeckiego z Poznania
any
2004-01-15 16:50:41 UTC
To nie sugeruj, że tylko ja i Tomek popełniliśmy błąd.
Napisałem, że Ty i Tomek jesteście jedynymi znanymi mi źródłami błędu,
publikację na grupie traktuję z poważnie, podobnie jak każdy dokument
opatrzony czyimś podpisem - podpisując coś uwierzytelniasz to.
tylko twierdzę, że tak o niej kto inny napisał?
Od chwili, kiedy zwróciłem Ci na to uwagę i wskazałem pierwszy dostępny mi
artykuł na ten temat wróć do początku naszej dyskusji i przypomnij to sobie.

W tej sytuacji kierowanie do
mnie propozycji w rodzaju: zetrzyj "plamę na honorze", jest po prostu
niepoważne...
Podobnie ja odebrałem propozycję znalezienia źródła błędu. Lechu, coś
napisałeś, pod czymś się podpisałeś, a przyparty do ściany wijesz się jak
piskorz i tłumaczysz się: "to nie ja, to on, ja tylko odpisałem".

Czy nie byłoby prościej i honorniej przeprosić kilka osób, za nieświadome
wprowadzenie w błąd i zamknięcie dyskusji?

pozdrawiam
any

PS. Pytałem jeszcze o zdradę powstania, jakoś nie chcesz się do tego
ustosunkować?
Waldek Brygier
2004-01-15 16:56:29 UTC
..:: any ::..
Post by any
Czy nie byłoby prościej i honorniej przeprosić kilka osób, za
nieświadome wprowadzenie w błąd i zamknięcie dyskusji?
ROTFL
Lechu przepraszający :-D
--
pozdrawiam
Waldek Brygier
www.naszesudety.pl - Prawie wszystko o Sudetach. Zapraszam!
mój e-mail: kliknij na http://cerbermail.com/?qVvHiHNwHr - GG 415880
any
2004-01-15 17:04:30 UTC
Post by Waldek Brygier
ROTFL
O rety, to ktos jeszcze to czyta???
Post by Waldek Brygier
Lechu przepraszający :-D
"Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną ..." ;-)

pozdrawiam
any
Lech
2004-01-15 17:09:35 UTC
Post by Lech
To nie sugeruj, ¿e tylko ja i Tomek pope³nili¶my b³±d.
Napisa³em, ¿e Ty i Tomek jeste¶cie jedynymi znanymi mi Œród³ami b³êdu,
publikacjê na grupie traktujê z powa¿nie, podobnie jak ka¿dy dokument
opatrzony czyim¶ podpisem - podpisuj±c co¶ uwierzytelniasz to.
Post by Lech
tylko twierdzê, ¿e tak o niej kto inny napisa³?
Od chwili, kiedy zwróci³em Ci na to uwagê
Nie s±dzisz, ¿e to by by³o ¶mieszne, aby do kazdego zdania wstawiaæ
odno¶niki, ¿e o tym czy o tamtym s³ysza³em tam albo gdzie indziej? Poniewa¿
mia³e¶ w±tpliwo¶ci wyja¶ni³em wystarczaj±co jasno i dla ka¿dego
zrozumiale... poza ma³ym wyj±tkiem.

[ciach...]
Post by Lech
Czy nie by³oby pro¶ciej i honorniej przeprosiæ kilka osób, za
nie¶wiadome
wprowadzenie w b³±d i zamkniêcie dyskusji?
Przecie¿ wyja¶ni³em, ¿e tak o tym pomniku napisano. Ja mam przepraszaæ za
cudze b³êdy - jakiego¶ autora i wydawcy albo za program telewizyjny? Nawet
nie mogê byæ pewien, ¿e to w³a¶nie autor tekstu, na który siê powo³ujesz, w
rzeczywisto¶ci nie pope³ni³ b³êdu. W tym przypadku okazujê a¿ nadto zaufanie
i to powinno wystarczyæ.
--
Pozdrawiam

Lech e-mail: rugala (ma) wp.pl
http://www.kspoz.prv.pl - strona Klubu Sudeckiego z Poznania
Waldek Brygier
2004-01-15 17:15:52 UTC
..:: any ::..
Post by any
Post by Waldek Brygier
Lechu przepraszający :-D
"Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną ..." ;-)
A nie mówiłem :-)
--
pozdrawiam
Waldek Brygier
www.naszesudety.pl - Prawie wszystko o Sudetach. Zapraszam!
mój e-mail: kliknij na http://cerbermail.com/?qVvHiHNwHr - GG 415880
any
2004-01-15 17:28:02 UTC
Nie sądzisz, że to by było śmieszne,
Tak Lechu, to byłoby śmieszne.
Przecież wyjaśniłem, że tak o tym pomniku napisano. Ja mam przepraszać za
cudze błędy - jakiegoś autora i wydawcy albo za program telewizyjny?
Nie za kogoś. Czy napisanie czegoś takiego:
"przepraszam grupowiczów, za nieświadome wprowadzenie w błąd, wynikło to z
błędnej/błędnie zasłyszanej (wybierz sobie co Ci bardziej odpowiada)
informacji"
przerasta Cię?

W tym przypadku okazuję aż nadto zaufanie
i to powinno wystarczyć.
Dziękuję Ci za zaufanie, a ponieważ zbieram się już do domu i będę miał
przyjemnośc przejeżdżać obok owego nieszczęsnego św. Jana Nepomucena,
obiecuję zatrzymać się przy nim i sprawdzić ponownie jak jest ustawiony,
abyśmy byli pewni swoich racji.
Będę jechał z Zakopanego na Orawę, więc spojrzenie na mapę (wystarczy zwykła
samochodówka) i moja deklaracja, że maska mojego samochodu wskazuje kierunek
do którego św. Jan "stoi zadkiem", bądź przeciwny powinno Cię uspokoić.

pozdrawiam
any

i życzę sobie, a także i Tobie smacznego (wszak pędzę na kolację)
any
2004-01-15 17:31:07 UTC
Post by Waldek Brygier
A nie mówiłem :-)
Mam nadzieję, że zechce zrobić Ci na złość ;-P

pozdrawiam
any
PS
Teściowa sprezentowała mi buteleczkę "łąckiej" ...
... zakładzik???
Lech
2004-01-15 17:35:59 UTC
Post by Lech
Nie s±dzisz, ¿e to by by³o ¶mieszne,
Tak Lechu, to by³oby ¶mieszne.
Post by Lech
Przecie¿ wyja¶ni³em, ¿e tak o tym pomniku napisano. Ja mam przepraszaæ za
cudze b³êdy - jakiego¶ autora i wydawcy albo za program telewizyjny?
"przepraszam grupowiczów, za nie¶wiadome wprowadzenie w b³±d, wynik³o to z
b³êdnej/b³êdnie zas³yszanej (wybierz sobie co Ci bardziej odpowiada)
informacji"
Tomkowi te¿ zaproponowa³e¶, aby zamie¶ci³ w swoich "Wiadomo¶ciach
Nepomuckich" identyczny tekst przepraszaj±cy u¿ytkowników sieci? Je¿eli nie,
to pozwolê sobie zwróciæ uwagê, ¿e uczciwym by by³o wszystkich traktowaæ
jednakowo. Nieprawda¿?

--
Pozdrawiam

Lech e-mail: rugala (ma) wp.pl
http://www.kspoz.prv.pl - strona Klubu Sudeckiego z Poznania
Lech
2004-01-15 17:48:51 UTC
U¿ytkownik "any" <***@tego.nie.ma.interia.pl> napisa³ w
wiadomo¶ci news:bu6ij1$gng$***@nemesis.news.tpi.pl...

Andrzeju Bielak!
Czy przerasta Ciebie przeproszenie mnie za k³amliwe i bezczelne oskar¿enia:
"Nie gdzie¶ jako¶, ale w wiadomo¶ciach Nepomuckich, sk±d zer¿n±³e¶
ordynarnie fragment notki z dnia 04.02.2002."? (�r�d�o: news:bu1lmu$nsp$***@atlantis.news.tpi.pl...)
--
Pozdrawiam

Lech e-mail: rugala (ma) wp.pl
http://www.kspoz.prv.pl - strona Klubu Sudeckiego z Poznania
Waldek Brygier
2004-01-15 18:19:31 UTC
..:: any ::..
Post by any
Mam nadzieję, że zechce zrobić Ci na złość ;-P
Teściowa sprezentowała mi buteleczkę "łąckiej" ...
... zakładzik???
Stoi - buteleczka Becherovki...
--
pozdrawiam
Waldek Brygier
www.naszesudety.pl - Prawie wszystko o Sudetach. Zapraszam!
mój e-mail: kliknij na http://cerbermail.com/?qVvHiHNwHr - GG 415880
Waldek Brygier
2004-01-15 18:29:37 UTC
..:: any ::..
Post by any
"przepraszam grupowiczów, za nieświadome wprowadzenie w błąd, wynikło
to z błędnej/błędnie zasłyszanej (wybierz sobie co Ci bardziej
odpowiada) informacji"
Drodzy Grupowicze!
Czy ta "łącka" jest dobra???
))
Zdaje się, że będę miał okazję spróbować

pozdrawiam
Waldek Brygier
www.naszesudety.pl - Prawie wszystko o Sudetach. Zapraszam!
mój e-mail: kliknij na http://cerbermail.com/?qVvHiHNwHr - GG 415880..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ps. A teraz zobaczymy kogo trolech bardziej nie lubi - mnie (wtedy ugnie się
chyba pierwszy raz w życiu i przeprosi nas wszystkich), czy any'ego (wtedy
znowu pokaże, że ma nas w dupsku...). No, ma trolciu twardy orzech do
zgryzienia
Zbyszek Ładygin
2004-01-15 18:54:45 UTC
Użytkownik Waldek Brygier napisał:
[CIACH]

Przepraszam ze sie wtrącam, jakos przeoczylem...

O jaki blad chodzi, przez kogo popelniony lub nie, i gdzie

zbyszek ladygin
Grzegorz Lipnicki
2004-01-15 19:17:38 UTC
Post by Zbyszek Ładygin
O jaki blad chodzi, przez kogo popelniony lub nie, i gdzie
tu nie ma żadnego błędu;
to cudami słynąca figurka Obrotowego Nepomucena.
Lech
2004-01-15 19:29:39 UTC
Post by Zbyszek Ładygin
[CIACH]
Przepraszam ze sie wtr¹cam, jakos przeoczylem...
O jaki blad chodzi, przez kogo popelniony lub nie, i gdzie
Czêœciowy b³¹d popelni³ autor pewnej publikacji o Chocho³owie przy opisie
stj¹cego tam pomnika œw. Jana Nepomucena.

Po prostu napisa³em: "A zreszt¹ podobnie odwrócomy ty³em do Witowa stoi w
Chocho³owie pomnik œw. Jana Nepomucena. Ty³em do wsi, która zdradzi³a
powstanie ch³opskie..."

Na to odezwa³ siê Any

"Coœ Ci siê Lechu pozaj¹czkowa³o.
Owszem w Chocho³owie stoi ty³em figura œw. Jana, ale:
1. Nie ty³em do Witowa, ale do Czarnego Dunajca"

Odpowiedzia³em:

"No dobra. To jest szczegó³, który chyba kto inny pomyli³, bo gdzieœ jakoœ
tak by³o napisane..."

Any:

"2. Z t¹ zdrad¹ to nie tak do koñca by³o jak sugerujesz ..."

Na to ja:

"Wersjê o zdradzie s³ysza³em od przewodnika tatrzañskiego przed kilkoma
laty.
Widaæ, ¿e historycy wiedz¹ coœ innego na ten temat, ni¿ przewodnicy.."

Na to Any w swoim charakterystycznym bezczelnym i nie znosz¹cym sprzeciwu
stylu:

"Nie gdzieœ jakoœ, ale w wiadomoœciach Nepomuckich, sk¹d zer¿n¹³eœ
ordynarnie fragment notki z dnia 04.02.2002."? (�r�d�o: news:bu1lmu$nsp$***@atlantis.news.tpi.pl...)

Tymczasem na stronie http://tomekw.px.pl/nepomuk/news2002.htm pod dat¹
04.02.2002
by³ tekst: "Chocho³ow (Nepomuk odwrócony ty³em do Witowa, na znak pogardy
dla
mieszkañców tej wsi, którzy zdradzili powstanie chocho³owskie w 1846 roku)".

Wystarczy tylko spojrzêæ, aby dojœædo wniosku, ¿e moja informacja ró¿ni siê
znacznie od tego fragmentu i nie zosta³a "ordynarnie zer¿niêta".

Zreszt¹ spokojnie wyt³umaczy³em Any:

"Nic nie zrzyna³em. Jeœli twierdzisz, ¿e tak by³o, to wklej cytat i podaj
linka do ¿ród³a i porównaj s³owo w s³owo z tym co ja napisa³em."

Any na to:

"Acha, czyli znowu mafia.
Lechu ubli¿asz nam publikuj¹c horrendalne bzdury i póŸniej zas³aniaj¹c
siê kimœ, kto gdzieœ ci coœ powiedzia³.
Tak wielki, zapalony badacz i krajoznawca, wyci¹gaj¹cy z czeluœci
archiwów zapomnian¹ postaæ Cyryla Ratajskiego, a nie znaj¹cy
okolicznoœci wybuchu i st³umienia "poruseñstwa chocho³owskiego".
WstydŸ siê Lechu, wstydŸ."


Ja na to dalej spokojnie:

"Gdzie tu piszê o jakiejœ mafii. Przewodnik mówi³ o zdradzie powstania
chocho³owskiego i tak to zapamiêta³em. A goœæ by³ naprawdê konkretny i nic
do niego nie mam."

A Any dalej swoje, ¿e zer¿n¹³em, ¿a ma jego i wszystkich przeprosiæ za swoj
b³¹d...

A ja mu na to, ¿e tak przeczyta³em w jakiejœ publikacji, ¿e tak te¿
przedstawiono hitoriê tego pomnika nawet w telewizji itp...

A od swoje, ¿e ubli¿am wszystkim pisz¹c horrendalne bzdury. I tak Any
zacz¹tkowa³ pyskówkê...

Nie pomog³o nawet zacytowanie fragmentu wyjaœnieñ autora "Wiadomoœci
Nepomuckich"
"Co do Chocho³owa, to nie pamietam, sk¹d mia³em informacjê o zwróceniu Jana
ty³em do Witowa. By³ to chyba jakiœ przewodnik. We wtorek otrzyma³em korektê
tej wiadomoœci pochodz¹c¹ od "miejscowego", wiêc uwierzy³em jej i nanios³em
poprawkê"

Any dalej swoje. "Zrzynam", "piszê bzdury", "mam przeprosiæ", jestem autorem
b³êdu itp...

Rêce opadaj¹...

--
Pozdrawiam

Lech e-mail: rugala (ma) wp.pl
http://www.kspoz.prv.pl - strona Klubu Sudeckiego z Poznania
any
2004-01-15 20:32:56 UTC
Post by Lech
Andrzeju Bielak!
Nie, nie przerasta mnie to.Przyznaję, że sie zagalopowałem oskarżając
Cię o zerżnięcie, bądź skopiowanie informacji.

Za co Cię w tej chwili _przepraszam_.

Co do owej nieszczęsnej figury świętego, jechałem z Zakopanego w
kierunku Czarnego Dunajca, po około 23 km, przy skrzyżowaniu z drogą
wiodącą do Cichego stoi ów święty Jan Nepomucen, twarzą zwrócony w
kierunku, z którego przyjechałem. Ponieważ w drodze (droga krajowa 958)
do domu mijałem kolejno następujące miejscowości: Witów, Chochołów,
Koniówka, Podczerwone i Czarny Dunajec, wnioskuję, że moja wersja jest
prawdziwa, czy taki dowód uspokaja Twe zatroskanie o moją rzetelność?

Jednak w dalszym ciągu uważam, ze niepotrzebnie odwracasz kota ogonem,
wystarczyło napisać, _przepraszam_, nie znam dobrze tego rejonu, masz
rację. I byłoby po zadymie.
Czy to Cię przerasta?
--
pozdrawiam
any
andrzej.bielak(at)tegoniema.interia.pl
Następna strona >
Strona 1 z 3